اخبار ایفیا

اخبار

ایفیا بخش اخبار جدیدترین و اخبار مهم در مورد وقایع مربوط به اختراع را که در سراسر جهان اتفاق می افتد ارائه می دهد.

بینندگان جدیدترین اخبار راجع به نمایشگاه های بین المللی اختراعات ، کنفرانس ها ، سمینارها و توافق های انجام شده بین آنها را مشاهده می کنند ایفیا و سایر سازمان های مهم برای بهبود وضعیت مخترعین و اختراعات در سراسر جهان.

علاوه بر این ، رویدادهای بین المللی که توسط سازمان های همکار برگزار می شود ، جهت افزایش آگاهی عمومی در مورد آنها و تسهیل مشارکت مخترعین و سایر علاقه مندان ، تبلیغ می شود.

اخبار مربوط به نوآوری و فناوری

بار بیشتر
ترجمه کردن "