کتابهای IFIA
لغزنده

کتابهای IFIA

IFIA Books بخشی از نشریه IFIA را با هدف گسترش درک عمومی درباره نوآوری و گسترش تفکر خلاق در بین مردم تشکیل می دهد. این کتابها شامل تصاویر کار کارتونیست ها و مجموعه تمبرهایی است که مخترعین زن و مرد را به تصویر می کشد. 

علاوه بر این ، مجموعه ای از کتاب ها به زبان های مختلف منتشر شده است و درمورد سهمی که زنان مخترع در پیشرفت فناوری در سراسر جهان به آنها داده اند ، تأکید می شود.

کتاب IFIA

کتاب مربوط به انجمن مخترعین و اختراعات
ژنوم نوآوری: یک روش تدریس
کتاب در مورد زنان مخترع