کتاب های ایفیا

کتابهای IFIA بخشی از انتشارات IFIA را با هدف گسترش درک عمومی در مورد نوآوری و گسترش تفکر خلاق در بین مردم تشکیل می دهد. این کتاب ها شامل تصویرهایی از کار کاریکاتوریست ها و مجموعه تمبرهایی است که مخترعان زن و مرد را به تصویر می کشد.

علاوه بر این ، مجموعه ای از کتاب ها به زبان های مختلف منتشر شده است و درمورد سهمی که زنان مخترع در پیشرفت فناوری در سراسر جهان به آنها داده اند ، تأکید می شود.

بار بیشتر
ترجمه کردن "