گزارش رویداد IFIA

در این بخش ، گزارش رویداد جامع شامل نمایشگاه های اختراع ، کارگاه های آموزشی ، کنگره ها و موارد مرتبط با آن که در کشورهای عضو تحت حمایت فدراسیون بین المللی انجمن های مخترعین برگزار می شوند ارائه شده است.

بار بیشتر
ترجمه کردن "