• 19
  0

  گواهی اصلی فاقد IFIA HOLOGRAM معتبر نیست مریم نوروزی انبهی شماره تأیید: IR2020OCT196MCXA اطلاعات بیشتر در مورد عنوان "Inv"
 • 24
  0

  گواهی اصلی بدون هولوگرام IFIA معتبر نیست. شماره تأیید Amir Ahkami: IR2020OCT195ACXA اطلاعات بیشتر در مورد عنوان "Inv"
 • 22
  0

  گواهی اصلی بدون هولوگرام IFIA معتبر نیست. سید محمد آرین اکبری شماره تأیید: IR2020OCT194SCXA اطلاعات بیشتر در مورد عنوان "Inv"
 • 865
  0

  IFIA از مخترعین و معرفی نوآوریهای بین المللی در سالن مجازی اختراعات حمایت می کند. آقای وحید نیرومند 39 ساله ، ارشد برق و الکترونیک ایرانی است ...
 • 118
  0

  گواهی اصلی بدون هولوگرام IFIA معتبر نیست. شماره تأیید کارن جهان آبادیان: IR2020SEP193KCXJ اطلاعات بیشتر در مورد عنوان "Inv"
 • 118
  0

  گواهی اصلی بدون هولوگرام IFIA معتبر نیست. شماره تأیید آرتین امیرزاده ایرانی: IR2020SEP192ACXA اطلاعات بیشتر در مورد عنوان "Inv"
 • 123
  0

  گواهی اصلی بدون هولوگرام IFIA معتبر نیست. شماره تأیید نیکان پوراسلانی: IR2020SEP191NCXP اطلاعات بیشتر در مورد عنوان "Inv"
 • 117
  0

  گواهی اصلی بدون هولوگرام IFIA معتبر نیست. شماره تأیید Sepehr Hajzeinali: IR2020SEP190SCXZ اطلاعات بیشتر در مورد عنوان "Inv"
 • 120
  0

  گواهی اصلی بدون هولوگرام IFIA معتبر نیست. شماره تأیید ایلیا شیخ محمدی: IR2020SEP189ICXS اطلاعات بیشتر در مورد عنوان "Inv"
 • 118
  0

  گواهی اصلی بدون هولوگرام IFIA معتبر نیست. شماره تأیید فیروزه سادات حسینی بهارانچی: IR2020SEP188FCXH اطلاعات بیشتر در مورد عنوان "Inv"