اطلاعات بانکی:

اطلاعات حساب بانکی IFIA و نام بانک در سوئیس ، ژنو برای استفاده از اعضای IFIA برای هزینه های عضویت و کمک های عمومی به IFIA.

نام بانک: BCGE
آدرس بانک: Case postale 2251، '121 1 Geneve 2، Switzerland

ارز: فرانک سوئیس
نام حساب: FEDERAÏION I NTERNATIONALE DES INVENTEURS انجمن های مختلف - IFIA
آدرس: Palexpo SA، Route François-Peyrot 30، 1218 Le Grand-Saconnex، Suisse
N 'IBAN: CH8800788000050647014
N "BIC / SWIFT: BCGECHGGXXX

ارز: یورو
نام حساب: FEDERAÏION I NTERNATIONALE DES INVENTEURS انجمن های مختلف - IFIA
آدرس: Palexpo SA، Route François-Peyrot 30، 1218 Le Grand-Saconnex، Suisse
N "IBAN: CH5800788000050722438
N "BICiSWIFT: BCGECHGGXXX

اعتبار حساب حساب بانکی IFIA

ترجمه کردن "