کنگره ایفیا

همانطور که در اساسنامه IFIA ترسیم شده است ، کنگره ها در کشور های مختلفی برای بررسی موضوعات مهم در حوزه IFIA و افزایش علاقه به پرداختن به مشکلات در بین اعضا برگزار می شوند. همه اعضا حق شرکت در کنگره را دارند و راهکارهای مؤثری برای ارتقاء کارآیی عملیات IFIA ارائه می دهند. هر کنگره دارای یک موضوع خاص است که به آن همه سخنرانی ها و مباحث جهت گیری می شود.

ترجمه کردن "