رویدادهای IFIA
برنامه رویداد IFIA رویدادهای بین المللی از جمله نمایشگاه نوآوری و فن آوری های جدید ، نمایشگاه محصولات جدید و اختراعات ، چندین جشنواره مرتبط را به تصویر می کشد.
IFIA شامل 50 رویداد برگزار شده در طول یک سال است
تقویم رویدادهای IFIA
فلش قبلی
فلش بعدی
بازیتوقف
لغزنده

گزارش رویداد IFIA

در این بخش ، گزارش رویداد جامع شامل نمایشگاه های اختراع ، کارگاه های آموزشی ، کنگره ها و موارد مرتبط با آن که در کشورهای عضو تحت حمایت فدراسیون بین المللی انجمن های مخترعین برگزار می شوند ارائه شده است.

بار بیشتر
ترجمه کردن "