جلسه کمیته اجرایی ایفیا

هدف اصلی جلسات کمیته اجرایی ایفیا که بصورت دوسالانه پس از تشکیل رئیس جمهور ایفیا برگزار می شود ، تأیید توافق آراء درمورد موضوعات ارائه شده در قالب دستور کار در طول جلسه است. اعضای کمیته اجرایی که به مدت دو سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند ، در مورد موضوعات ارائه شده به توافق آشتی می رسند.

رئیس ایفیا موظف است گزارشی از فعالیتهای انجام شده در بودجه و ابزارهای IFIA برای تقویت موقعیت IFIA در سطح جهانی ارائه دهد.

پذیرش اعضای جدید یکی از تعهدی است که تحت نظر صلاحیت اعضای EXCO است. علاوه بر این ، پروژه هایی که توسط رئیس جمهور یا اعضای آن پیشنهاد شده اند برای بررسی احتمال اجرای آنها در این جلسه ارائه می شوند. ساماندهی رویدادهای بین المللی در زمینه اختراع و نوآوری موضوع دیگری است که باید موافقت اعضای EXCO را بدست آورد.

ترجمه کردن "