تصویری

شما می توانید با تماشای پرونده های ویدئویی زیر که توسط دفتر IFIA تهیه شده است با IFIA و فعالیت های آن آشنا شوید. آنها برخی از خدماتی را که IFIA در زمینه اختراع و نوآوری و همچنین پروژه های تبلیغ اختراعات سبز و انتقال فناوری ارائه می دهد ، نشان می دهد.

در همین حال ، فعالیت اعضای IFIA از جمله کنفرانس های بین المللی ، سمپوزیوم ها ، نمایشگاه اختراعات و رویدادهای مرتبط در قالب فیلم ها ارائه شده است.

بار بیشتر
ترجمه کردن "